Асоциацията за управление на вземанията е единствената професионална организация с нестопанска цел в България, която разпространява и развива добрите практики в индустрията за събиране на вземания.

Повишаването на финансовата култура на българите е в основата на дейността ни. Чрез образователни програми като “Мисия Платено” ние полагаме усилия да информираме потребителите за техните права и задължения в случай на просрочване на плащания и се стремим да даваме еднозначни отговори на въпроси и оплаквания към колекторските агенции.

Нашето сдружение гарантира справедливо уреждане на отношенията между кредиторите и клиентите им. Затова сред основните ни ангажименти е ясното разграничаване на етичните, морални и легални стандарти за извършване на дейността по събиране на вземания. Ние съблюдаваме строгите критерии за присъединяване към Асоциацията, които гарантират, че членовете ни спазват законовите изисквания и прилагат добри практики, съгласно Етичния ни кодекс. Това превръща Асоциацията за управление на вземанията и нейните членове в символ на качествена услуга и справедливост.


История

През юли 2011 година пет от най-големите и утвърдени компании в сферата на управлението на вземания в България основават Асоциация на кредитните агенции в България (АКАБГ). Към тях поетапно се присъединяват още 10 компании от бранша, които със своите опит, знания и поведение на пазара затвърждават важната роля на АКАБГ като водещ фактор в колекторския бизнес в България.

През месец юни 2020 година АКАБГ еволюира в Асоциация за управление на вземанията, която към днешна дата обхваща 15 компании, които държат над 80% от сектора по управление на вземания в страната.

От 2012 година Асоциацията е член на FENCA (Federation of European National Collection Associations). FENCA е институцията, представляваща интересите на европейския бизнес по управление на вземания пред европейските институции и законотворци от 1993 г. насам.

Членовете на FENCA представляват над 75% от агенциите по събиране на вземания и държат 80% пазарен дял в Европейския съюз, с над 80 000 служители, обслужващи повече от 5 милиона клиенти. В Европа секторът по събиране и управление на вземания ежегодно връща обратно в икономиката между 44 и 55 милиарда евро, като по този начин подсигурява ликвидността на микро, малки и средни предприятия.

0т 2015 г. Aсоциация за управление на вземанията членува в КРИБ (Конфедерация на работодателите и индустриалците в България). Асоциацията е активна в осъществяването на мисията на конфедерацията, в частност за подобряването на бизнес климата в страната и повишаването конкурентноспособността на българската икономика.


Постижения

Oт създаването си през 2011 Асоциацията отчита ръст от близо 100% на заетите служители в компаниите, които членуват в нея - през 2011 техният брой е 600, а към декември 2019 те са близо 1200.

Само в рамките на 2019 година 19-те компании от сдружението са обработили около 950 милиона лева възложени просрочени задължения и по този начин са върнали свежи пари в икономиката. За същия период са изкупили лош дълг от различни институции в размер на 1.38 млрд. лв.Устав на АУВБГ

Членове на Асоциация за Управление на Вземания