Средният размер на задълженията на потребителите нараства до 1 161 лева, спад бележи общият обем нововъзложен дълг. Повече от двоен е ръстът при изкупените дългове за 2018 г. у нас.
Броят на възложените за събиране случаи почти се удвоява като резултат от активното кредитиране и икономическия подем в страната. Възложените за събиране междуфирмени вземания отбелязват спад, растат продадените обезпечени портфейли.
Ръстът на икономиката води до активизиране на кредитирането, расте и броят на възложените за събиране случаи. Ютилити сектора ползва все по-интензивно услугите по събиране на задължения, a събирането на вземания между компании в редица сектори вече става по-бързо.
Средният размер на необслужваните задължения на българите нараства за поредна година, като този път покачването е с нови 22%. По данни АКАБГ дългът у нас през 2016 г. е 912 лева при 747 лева през 2015 година. В предходната 2014 г. този показател е едва 485 лева.

При разпределението на възложителите на дългове за събиране през 2016 няма съществени промени – близо половината дълг, обработван от колекторските агенции, идва от банките, а 30% - от телекомите. На трето място се нареждат небанковите кредитиращи институции, най-често отпускащи т.нар. „бързи“ кредити с 20% от възложения дълг.
Необслужваните дългове на физически лица, продадени на колекторски агенции, нарастват близо три пъти на годишна база. Общата сума на продадения дълг за първото полугодие на 2016 г. възлиза на 609 млн. лева при 221 млн. лева за същия период на 2015 година.

В сегмента събиране на вземания данните показват, че възложеният за обработка обем необслужвани вземания на граждани нараства с 11% в сравнение със същия период на миналата година - ако за периода януари-юни 2015 г. на колекторски агенции са възложени дългове за събиране на обща стойност от 997 млн. лева, то година по-късно тя вече е 1.111 млрд. лева.
Средното необслужвано задължение на българите расте с над  50% на годишна база. Ако през 2014 г. размерът на дълга е бил 485 лева, то за 2015 г. този показател вече се равнява на 747 лева.

Процентът на задълженията, възложени на членовете на АКАБГ, за небанкови финансови продукти или т.нар „бързи” кредити намалява осезаемо в рамките на 2015 г., като достига до около 6% от всички възложени на фона на 16% за предходната година. Същевременно, нивата на обслужване на задълженията през 2015 г. се подобряват на годишна база.
Възложените на колекторски агенции дългове на физически лица през първото полугодие на 2015 година възлизат на над 983 млн. лева при 820 млн. лева за същия период на 2014 година. Възложените дългове от телеком оператори за първите шест месеца на 2015 г.са 432 млн. лв. спрямо 146 млн. лв. за същия период през изминалата година.

С два процентни пункта по-нисък е делът на забавените плащания по банкови продукти 42% от всички, обработвани от колекторски агенции. Значително нарастване е отчетено в обема продаден дълг, регистриран през първото полугодие на 2015 година –149 млн. лв.при 34 млн. лв. за същия период на 2014 г.
Колекторските агенции са обработили задължения на физически лица в размер на 1.431 млрд. лв. през 2014 г. От бранша отчитат близо 50-процентен спад на възлаганите обеми дългове, като този показател година по-рано достига 2 605 млрд. лева.

Основните кредитори, които използват услугите на колекторски агенции, остават банките (с 21% oт възложения обем, намаляващ от 38% през 2013 г.) и телеком операторите (с 33% при 40-процентен дял година по-рано). През 2014 г. делът си увеличават значително небанковите финансови институции и ютилити компаниите. При фирмените вземания продължава ръстът на обработваните от колекторски агенции, отбелязан и в началото на 2014 – общо обслужваните фирмени дългове през годината е в размер на 46.4 млн.лв., при 18.9 млн. лв. за 2013.
Задълженията на физически лица, подадени за събиране на колекторски агенции през  първите шест месеца на 2014 г. се равняват на 820 млн. лв. Обемът задължения отбелязва спад с една трета спрямо същия период на 2013 г.

Средното задължение, търсено от колекторска агенция  е в размер на 491 лв. като спада  близо наполовина спрямо същия период на миналата година. По отношение на задлъжнялостта на фирмите, данните показват повишени нива на възлагане –само за шестте месеца на текущата година бизнесът е прехвърлил за събиране на колекторски а генции 23.5 млн. лева, което е повече от обема за цялата  предходна година (18.9 млн. лв.).
Банковите кредити и през 2013 година са най-голямата тежест, но и основен приоритет за  плащане на българските домакинства. Според експертите семействата изпитват най-сериозни затруднения  да платят  заемите, изтеглени  в  предкризисните 2007 и 2008 година. Ипотечните и потребителските кредити, както и сметките за ток са сред дълговете, които българските домакинства плащат най-стриктно, но отлагат сметките за мобилен телефон.

При междуфирмената задлъжнялост най-проблемни са областите, свързани със строителство, метали и транспорт. Наблюдаваният растеж на частните инвестиции ще дадет пряк резултат върху събираемостта както при физическите, така и при юридическите лица.