В търговската практика много често доставките на стоки и услуги се заплащат отложено като в България най-често този срок е 30 дни. Има все повече случаи, в които плащанията не се погасяват в уговорения срок. Според различни проучвания просрочието варира между 20 дни до няколко месеца. При продължително забавяне или забавяне от страна на няколко клиента, може да се стигне до застрашаване на ликвидността на дадена компания, както и на съществуването ѝ.

В практиката на финансовите институции, които отпускат различни видове заемни продукти като потребителски заеми, ипотеки, кредитни карти, овърдрафти и др., също често се случва клиентите да не погасяват в срок задълженията си. Това се отразява на цената на кредитирането и ако не се вземат мерки за събирането им, може сериозно да застраши ликвидността на финансовата институция. За да се избегнат тези рискове, съществуват няколко решения.


Решения

Създаване на вътрешен отдел в компанията, който да се занимава със събирането на просрочени задължения от клиентите.

Ползи:
Служителите са добре запознати с естеството на собствения си бизнес, както и този на своите клиенти, което спомага за разбирането на ситуацията от двете страни.

Инвестиция:
Професионалното извършване на тази услуга, изисква инвестиция в инфраструктура (телефонна централа, специализиран софтуер и т.н), както и в обучение и заплащане на служители. Освен това, компанията трябва да придобие опит и знания за структуриране на специфичните процеси, изискващи този тип дейност, което отнема време и допълнителни ресурси.


Възлагане на събирането на вземания изцяло на професионална колекторска агенция.

Ползи:
Колекторската агенция разполага с обучен персонал, който използва различни техники за водене на преговори и убеждаване на просрочилите клиенти да погасят задължението си. При този вариант не е необходима инвестиция в инфраструктура, а компаниите получават по-бързо парите си. Основно предимство е фактът, че клиентът заплаща комисионна само при постигнат резултат – събрано задължение.


Все по-често се прилага комбинация между работа вътре в компанията и аутсорсинг решение, както и вариант, в който вземанията се обработват вътрешно за определен период от време и след това се насочват към специализирана агенция. Някои от финансовите институции и част от големите компании на нашия пазар предпочитат да обработват вътрешно своите най-значими клиенти и да възлагат за събиране на колекторска агенция всички останали вземания.

Ползи:
Тук се комбинират позитивите от доброто вътрешно познаване на бизнеса както и на клиентите с професионалното и обективно отношение на специализираната агенция. Допълнителна полза би могла да бъде сравняването на резултати между вътрешното и външно събиране както и споделянето на добри практики между партньорите.

Инвестиция:
Инвестицията за структуриране и обучение на вътрешен отдел съществува, но е по-малка по мащаб в сравнение с изграждане на изцяло вътрешна структура.


Етапи на събиране на вземания

Осъществява се под формата на телефонни обаждания, напомнителни писма и текстови съобщения, изпращани на просрочилия клиент във връзка със задължението му. Комуникацията се градира в зависимост от сложността на случая и неговата специфика.

Предимства:
Евтин и бърз метод в сравнение с останалите. Дългът не се увеличава допълнително за сметка на клиента-длъжник.


Служители на колекторската агенция посещават клиентите-длъжници в дома им или на работното място, за да осъществят преговори лице в лице.

Кога?
Прилага се, когато мекото събиране не е довело до желания резултат.


При този начин на работа е необходима допълнителна инвестиция за стартиране на правното събиране от страна на кредитора - държавни такси, разноски за консултантски услуги и адвокатски хонорар. Тези разходи се натрупват върху задължението, което може сериозно да увеличи размера си и се дължи от клиента-длъжник.

Процедурата:
След издаване на съдебно решение се пристъпва към съдебно изпълнение - частният съдебен изпълнител има право да изиска информация за длъжника и неговото имущество, има право да влезе в дома му и да направи опис на имуществото, след което да го продаде на търг, както и да запорира банковите сметки и доходите на задълженото лице.