Когато някой от изброените по-долу 6 признака са налице, вече е време да наемете професионална колекторска агенция:


  1. Срещате трудности при опит да събирате вземанията си от клиенти за вече извършени услуги. Това може да доведе до финансови затруднения за Вашата собствена компания.
  2. Имате план-споразумение за плащане, но клиентът продължава да не изпълнява задълженията си.
  3. Клиентът напълно отрича отговорността за дълга, но Вие имате документи, удостоверяващи неговата валидност.
  4. Клиентът неоснователно се оплаква от Вашия бизнес, продукт или услуга като извинение да не плаща.
  5. Изразходвате прекалено много време, за да съберете задълженията на един клиент, често в ущърб на останалия си бизнес.
  6. Бихте искали Вашите служители да се съсредоточат върху основната си дейност и да им освободите времеви ресурс за това.


Вече сте взели решение да наемете колекторска агенция. Направете проучване, за да разберете какво разделя добрите от лошите практики. Агенцията, която ще изберете е необходимо да е опитна, да спазва международно утвърдени добри практики и да познава Вашия бизнес.

Не всички агенции обаче могат да отговорят на тези изисквания. Преди да направите своя избор, поискайте референции от настоящи клиенти на потенциалния Ви партньор и проверете дали компанията членува в Асоциация за управление на вземанията, която е разработила Етичен кодекс. Той е в синхрон с международните добри практики и всички членуващи в Aсоциацията спазват нормите, поставени в кодекса.Дейността на колекторските агенции засяга деликатна част от взаимоотношенията „кредитор-клиент“ и е много важно спазването на строги правила на работа, които запазват интересите на замесените страни и най-вече тяхната добра репутация. В много развити страни има специално разработено законодателство, уреждащо дейността на колекторските агенции, методите които използват както и техните правомощия.

В доста от тях функционират и колекторски асоциации, в които членуват множество на брой представители на индустрията (напр. над 400 в британската CSA UK, над 600 в немската BDIU и т.н.). На европейско ниво функционира Европейската федерация на колекторските асоциации (FENCA), която отговаря за спазването на етичните практики за събиране на вземания, прилагани в отделните държави.Тъй като в България законодателството не регулира дейността на агенциите за събиране на вземания, единствения механизъм в това отношение притежава Асоциацията за управление на вземанията, чиито членове са задължени да спазват установения Етичен кодекс.


Добрите практики, които следва да спазват колекторските агенции в работата си са:
  • Възнаграждението на агенцията се формира на база комисион, който е процент от действително събраната сума, т.е. само и единствено ако агенцията събере вземането, ще получи договорен процент от него като заплащане;
  • Колекторска агенция, упълномощена да събира парите на компания-кредитор, няма право да приема плащане в брой, а събира дължимите суми единствено по банкова сметка на възложителя си;
  • Конфиденциалност на предоставените лични данни за клиентите-длъжници – съгласно Закона за защита на лични данни всички фирми, занимаващи се със събиране на вземания от физически лица следва да са регистрирани администратори на лични данни, което се удостоверява със сертификат. Агенциите предприемат редица мерки за опазване и защита на данните на своите клиенти като ограничен достъп и невъзможност за копиране на базите данни, строго ограничен достъп до сървърни помещения и т.н.;
  • При извършване на дейността си, агенциите се стремят максимално да запазят репутацията на своите клиенти чрез използване на етични методи за работа. Работата на агенциите, членове на асоциацията, се регламентира от Етичен кодекс, който е в унисон с правилата за поведение на международни асоциации като британската CSA, американската ACA или Федерацията на Европейските национални колекторски асоциации (FENCA).