Ръст на нововъзложените дългове при физическите лица през 2021 г. Банките остават основният кредитор на пазара.

Пандемията продължава да дава отражение върху икономическата среда, включително и върху пазара на вземания. Oбщият обем нововъзложен дълг към компании за управление на вземания се увеличава. За 2021 година той е на обща стойност 876.5 млн.лв, при 741.6 млн. лв. през 2020 г. През 2019 година този показател възлиза на 832.3 млн. лв., посочват от Асоциацията за управление на вземания /АУВ/.

Случаите през 2021 г. са 881 120. За сравнение, през 2020 година са били 936 342, а през 2019 г. – 1 084 605 случая. Наблюдава се ръст в средния размер на дълга. Ако през 2021 г. той е 994.8 лв., то година по-рано е бил в размер на 792 лв., а през 2019 година – 767 лв.

„Наложеният през 2020 г. мораториум на банките се отрази върху обема на възложените за събиране вземания. През 2021 г. обаче хората, които са били най-засегнати от кризата или не са управлявали добре парите си по време на този период, нарастват като брой. Средното необслужвано задължение също повишава стойността си, което е и една от причините да се наблюдава известен ръст в общия обем на необдлужваните задължения през 2021 г.“, казва Райна Миткова, председател на АУВ.

На пазара на изкупени дългове също се наблюдава известно повишение, посочват от Асоциацията. За 2021 г. общият им обем е близо 578,4 млн. лв. На фона на предишната 2020 година, когато този обем възлизаше на малко над 507,5 млн. лв. Броят случаи на изкупен дълг за цялата 2021 година е 163 678, а през 2020 г. този показател възлиза на 101 731 случая, докато през 2019 г. случаите са 208 423.

За какво задлъжнява българинът през 2021?

  Дял, измерен на база брой случаи % Дял, измерен на база стойност на възложения дълг (лв.) %
Банки 37% 41%
Застрахователни компании 5% 5%
Телекоми 23% 15%
Компании за комунални услуги 2% 2%
Лизингови компании 1% 1%
Небанкови финансови институции 28% 31%
Други 4% 5%
Общо 100% 100%

По данни на Асоциацията банките остават най-голямият кредитор с 41% от стойността на целия обем възложен дълг. Традиционно на следващо място се нареждат небанковите финансови институции с 31% от общата стойност. Следващи са телекомите с 15% от общата стойност на кредиторите. С най-малък дял разполагат лизинговите компании – едва 1% от общия дял разпределение на кредиторите.

„Тенденцията за намаляване на дела на банките продължава и през 2021 г. Делът на небакновите финансови институции, от своя страна, се е покачил с 4 на 100, в сравнение с 2020 година. Повишаването на финаносвата грамотност остава ключова необходимост. Хората трябва да са нясно, че независимо от къде вземат заем, рано или късно ще трябва да го върнат.“, коментира Лилия Димитрова.

Междуфирмена задлъжнялост

Близо 3 пъти по-слаба е плащаемостта на междуфирмените вземания, сочат още данните от проучването. През 2021 г. стойността на този показател е 3.279 млн. лв., докато през 2020 г. е 9.356 млн. лв. През 2019 г. той е бил 7.806 млн. лв. Почти двоен е ръстът в броя случаи на изплатени B2B задължения – през 2021 г. те са 43 802, докато през 2020 г. са били 21 459, а през 2019 г. около 17 169 случая.

Плащаемост

През 2021 година плащаемостта се е повишила спрямо предишната 2020 година, коментират още от Асоциацията. Наблюдава се ръст от близо 12% на годишна база.

„Потребителското поведение се промени, пазарът постепенно се възстановява след пандемията и това се отразява и върху възможността на потребителите да изплащат дълговете си.“, посочва Райна Миткова.

„Клиентите си дадоха сметка, че отговорността за погасяването на задълженията им е тяхна. Намалява броят на хората, които не искат да плащат. През 2021 г. отчитаме разумно потребителско поведение“, коментира още Лилия Димитрова.