Броят на възложените за събиране случаи почти се удвоява като резултат от активното кредитиране и икономическия подем в страната.

Възложените за събиране междуфирмени вземания отбелязват спад, растат продадените обезпечени портфейли.

Днес бе проведена пресконференция, на която Асоциацията на колекторските агенции в България представиха годишните данни от проучването за задълженията на домакинствата и бизнеса през 2017 г.  Според  изнесената информация средният размер на необслужваните задължения у нас намалява с 15% спрямо 2016 година.  Дългът през 2017 г. е 775 лв. при 912 лв. през 2016. Данните са част от анализа на компанията за пазарни проучвания ИПСОС България по поръчка на АКАБГ и обхваща обработваните дългове от всички компании, членове на Асоциацията, които вече представляват над 80%  от сектора.

„Средният размер на необслужваните задължения намалява успоредно с увеличаване на доходите в страната, като резултат “бремето” е все по-поносимо за домакинствата. Според НСИ, средната работна заплата за страната към края на 2017 г. достига 1095 лв., което е с близо 40% повече от размера на средния дълг. Вярвам, че обществените усилия и работата за повишаване на финансовата култура на населението, в това число кампанията на Асоциацията „Мисия платено“, дават своите резултати и в момент на икономически ръст и повишаване на доходите, не се забелязва сериозно движение в средния размер на необслужваните дългове.“, коментира Райна Миткова, председател на АКАБГ.

Значителният ръст на възложените случаи – близо двойно спрямо 2016, се дължи основно на по-голямата кредитна активност във финансовия сектор, съчетано с растящия оптимизъм у хората, породен от икономическия подем в страната. Това, ведно с повишаващите се доходи, им дава увереност за по-сериозни финансови ангажименти. При настоящото сериозно раздвижване на икономическите процеси, клиентите често пропускат вноски от невнимание, без тяхната финансова сигурност да е застрашена. Затова и по-бързо излизат от просрочие.

По данни на Асоциацията при разпределението на възложителите на дълговете за събиране през 2017 г. няма значително разместване. Банките отново заемат първото място, но делът им намалява спрямо предходната година и за 2017 г. представлява 41,59%. „Бързите“ кредити изместват телекомуникационните продукти и достигат малко над 30% от дълговете, обработвани от колекторските агенции. Отчетлив ръст има и при лизингите, които вече надвишават 4% от възложените задължения.

„Динамиката при различните възложители е свързана с разрастващия се пазар на алтернативните форми на кредитиране – бързи кредити и лизинг, които хората ползват все по-често, за да покрият конкретна нужда. Случва се средствата, изтеглени от небанкови институции, да се използват за луксозни разходи. Това също обуславя сравнително по-честото забавяне при обслужването им в сравнение с банковите продукти, които са свързани с дългосрочни и добре обмислени инвестиции“, уточнява Александър Грилихес, зам.-председател на АКАБГ.

Статистиката на АКАБГ показва намаляване на изкупените задължения. След почти двойното увеличение от 2016 г., през 2017 г. изкупените дългове се понижават с 14.2%.  През изминалата календарна година прехвърлените към колекторските агенции необслужвани заеми са били в размер на 772 млн. лева, докато година по-рано са достигали 900 млн. лева.

„Стрес тестовете на финансовата система през 2016 г. оказаха натиск върху кредиторите да изчистят масирано лошите си кредити. Очакванията тази тенденция да продължи и през 2017 г. не се оправдаха“, коментира Александър Грилихес.  

Следвайки тенденцията от първите шест месеца на 2017 г., профилът на длъжника се утвърждава трайно като млад мъж, под 30-годишна възраст, добре образован и обикновено на трудов договор. Обичайно това е човек, който наскоро е започнал първата си постоянна работа и не е преценил правилно съотношението между приходите и разходите си. Разместване има обаче при териториалното разпределение. Най-добре контролират плащанията си жителите на София, Пловдив и Варна. Най-много некоректни платци има в Бургас, Стара Загора и Русе.

„В желанието си за експанзия банките надценяват тези градове, където стандартът на живот на жителите се различава от този в големите населени места като София и Пловдив. Финансовите институции ги третират като равностойни, от където следват и по-високите нива на задлъжнялост“, пояснява Зорница Димитрова, член на АКАБГ.

На пазара на междуфирмени задължения се отчита двоен спад на обема на възложените вземания спрямо 2016 г. Най-съществени остават проблемите в сферата на търговията на едро и дребно и строителството. В сектора на туризма платежоспособността се подобрява в сравнение с предходната година. При производството се наблюдава засилен контрол на плащанията, в резултат на което нивата на задлъжнялост се задържат. Основните причини за финансовите затруднения на фирмите остават липса на превантивни мерки като застраховки на вземанията, лошо управление на ликвидността и нисък размер на европейско финансиране. Положителната тенденция, която отчитат от АКАБГ, е съкращаване на средния период на забавяне на фактурите – през 2017 г. е 23 дни, а година по-рано е 28 дни.

„Изминалата 2017 г. се отличава с продажбата на първите по-сериозни портфейли с обезпечени с имоти кредити. Тенденцията е ясна и характерна за развитите пазари, където банките периодично изчистват натрупаните от този тип активи.“, коментира Райна Миткова.

През месец септември 2017 г. стартира информационната кампания на АКАБГ „Мисия платено“. От тогава публикуваният онлайн „Наръчник за управление на дългове“ е изтеглен над 10 хил. пъти. Във формата за гореща връзка с членовете на Асоциацията, най-често потребителите търсят съдействие, когато достигнат до запор на заплатата. Сред постъпилите клиентски запитвания има и такива, които касаят потенциален риск от попадане във финансови затруднения, което членовете на АКАБГ отчитат като положителна тенденция.  

През януари тази година стартира младежката кампания на АКАБГ „Мисия 1000 платено“, насочена към ученици на възраст между 15 и 19 години. Таргетът на кампанията е пряко свързан с основния идентифициран проблем, видим и в профила на длъжника – предизвикателството пред младите хора у нас да управляват правилно финансите си. „Кампанията е реализирана във Фейсбук и достигна до над 50 хил. младежи. Сред активните участници имаше тийнейджъри от цялата страна. Надпреварата спечели отбор ученици от Димитровград с идеята за създаване на онлайн платформа“, посочи Пепи Димитрова, ПР на Асоциацията. В следващата фаза на кампанията, експертите на АКАБГ ще се срещнат на живо с младежи от страната, за да им помогнат с практически съвети за управление на лични финанси и бюджет.