Банковите кредити и през 2013 година са най-голямата тежест, но и основен приоритет за  плащане на българските домакинства. Според експертите семействата изпитват най-сериозни затруднения  да платят  заемите, изтеглени  в  предкризисните 2007 и 2008 година. Ипотечните и потребителските кредити, както и сметките за ток са сред дълговете, които българските домакинства плащат най-стриктно, но отлагат сметките за мобилен телефон.

При междуфирмената задлъжнялост най-проблемни са областите, свързани със строителство, метали и транспорт. Наблюдаваният растеж на частните инвестиции ще дадет пряк резултат върху събираемостта както при физическите, така и при юридическите лица.